דלג לתוכן הראשי

תקנון האתר

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מעט לעט ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.
 
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

ברוך הבא ("גולש" או "אתה") לאתר הקואופ האורגני האתר מופעל על ידי הקואופ האורגני ("החברה" ו/או "החנות"). בעצם שימושך באתר וגלישתך בו הינך מסכים לתנאי התקנון המובאים להלן ("התנאים" או "התקנון").  אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

התנאים המפורטים להלן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך הגולש באתר וכן על החברה לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה. מובהר כי התנאים המפורטים להלן באים בנוסף לכל התנאים וההסכמות המפורטים בהסכם הצטרפות ספק ו/או משקיע, ככל שנכרת כזה.
האתר הינו אתר המציע  לגולשים לרכוש מצרכי מזון ומוצרים אחרים המוצעים למכירה בחנות הקואופ האורגני. בכפוף לתנאים שלהלן, רשאי כל גולש להיחשף לתוכן המופיע באתר. הנתונים ו/או התוכן המתפרסמים באתר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ומטבעם הם עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת. הנתונים והתוכן מסופקים "As Is", ולא חלה על החברה אחריות בנוגע למידת העדכניות של התוכן.

ב. כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש במערכת המסחר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או במערכת המסחר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה, למעט במקרה של סתירה בין התנאים לבין הסכמי המסחר, שאז יגברו הסכמי המסחר. 

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

ג. אזורים:

שירות ההזמנות המקוון של הקואופ האורגני, מוגבל לאזור עמק חפר(אזור מקיסריה,חדרה עד נתניה) בלבד.  לפיכך לא תתקבל כל הזמנה, אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזור זה. גם אם הזמנה כזו נקלטה במחשבי החברה, החברה לא תהיה מחויבת לספקה. לא ניתן לספק את המוצרים לאזור שבשליטת צה"ל ו/או לאזור שקיימות מגבלות תנועה מסיבות ביטחוניות או אחרות. החברה אינה מתחייבת לבצע מסירה לכתובת כלשהי – אלא לאחר בדיקת ואישור ההזמנה.

ד. הרשמה:

בעת ההרשמה לאתר זה תתבקש למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת, דרכי ההתקשרות ואת פרטי כרטיס האשראי. יש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד.

שם משתמש וסיסמה - בעת ההרשמה לאתר זה תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכוש  מוצרים באתר זה, תוכל להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. יש לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב מעודכנים. אם לא, הנך מתבקש לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתך ובמקרה הצורך אף ליצור עמך קשר.

נהג בתבונה ובמשנה זהירות בתגובות ובפניות אם וככל שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום פרט כלשהו מפרטיך בו. השימוש באינטרנט בכלל ולנושאים עסקיים , מסחריים וכספיים בפרט, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (יחד ולחוד - "מחשב אישי"). עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף רשאים לרכוש מוצרים באתר החברה בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות. למרות זאת, החברה רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר זה  - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- אם בעת ההרשמה מסרת במתכוון פרטים שגויים;
- אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר זה או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;
- אם נעשה על ידך ניסיון לשימוש שאיננו: פרטי, הוגן וסביר.
- אם השתמשת בשירותי אתר זה לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
- אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה.
- אם אתה חייב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
- אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 
ה. מוצרים:

החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר זה. אשר על כן, העובדה  כי מוצר מסוים הוצע למכירה באתר זה במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר זה גם בעתיד. החברה  תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.

 
ו. מחירים

מוצרים הנמכרים לפי משקל
באתר זה מוצרים כדוגמת ירקות ופירות או מוצרים בתפזורת, שמחירם תלוי במשקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק"ג, מחיר ל- 100 גרם וכד'). במוצרים המסופקים לפי משקל תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל. החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שצוין בעת ההזמנה).

חלק מהמוצרים הנמכרים לפי משקל מסופקים ביחידות שלמות (למשל, אבטיחים, מלונים וכיו"ב). בעת ההזמנה תתבקש לבחור את מספר היחידות שברצונך לקבל ואת משקלן המקורב. מחיר המוצר ייקבע על פי משקל היחידה שתסופק לך בפועל.

 
ז. דמי משלוח

לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויב יוצגו בפניך בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

ח. עדכון מחירים

החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

לצד כל מוצר מוצג באתר זה מחירו המעודכן בעת ביקורך באתר. מחיר זה תקף עד לשעת חצות ביום ההזמנה בלבד. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד סגירת ההזמנה. כפי שיוצג באישור ההזמנה המתקבל במייל. אם עודכנו המחירים לפני סגירת ההזמנה באתר תחויב לפי המחירים המעודכנים כפי שיוצגו באישור ההזמנה המתקבל במייל. 

ט. מע"מ

כל המחירים המפורטים באתר זה נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ אם הוא חל לפי הדין. מחירי המוצרים הרשומים, אינם כוללים דמי משלוח.

 
י. חשבון משוער
 
הסכום הסופי, שבו תחויב בגין הזמנתך, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליך בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר ליקוטם למשלוח. החשבון שיוצג לפניך בעת השלמת ההזמנה באתר זה הוא חשבון משוער בלבד. מטבע הדברים, יכול שיהיה פער בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי. הדבר יכול לנבוע מסיבות שונות ובכללן: זמינות מוצר/ים, עדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים, אספקת מוצר חלופי, שינוי במשקל של מוצרים הנמכרים לפי משקל וכדומה'.

יא. סכום מינימום להזמנה

החברה לא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר זה ובטרם הליקוט) אינו עולה על סכום מינימום של 100₪ ( במילים- שקלים חדשים), וכפי שייקבע מעת לעת.

יב. אמצעי התשלום

אתר זה מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, למעט ________ זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידך. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליך להיות בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר זה, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאת זה מכבד.

 
יג. תנאי ומועדי התשלום

תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנוהג באתר זה בעת אספקת ההזמנה בפועל. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורך בעת אישור ההזמנה. ככל שחברת האשראי שלך גובה עמלה נוספת בגין ביצוע עסקה בתשלומים – החיוב יוטל עליך.
 
יד. מבצעים, הטבות והנחות

אתר זה מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. החברה רשאית להציע באתר זה או בשירות ההזמנות המקוון מבצעים, הטבות והנחות שונות מאלה המוצעים בחברה. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. 
 
טו. שינויים וביטולים

החברה משתדלת לאפשר לשנות את פרטי הזמנתך ואף לבטלה. לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי ניתן לשנות משלוחים, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהוזמנו ואף לבטל כליל את ההזמנה. בכל בקשה לשינוי כאמור יש לפנות לטלפון מספר 054-8808224

לפני משלוח ההזמנה- ניתן לשנות את הזמנתך או לבטלה עד למועד שבו החלו ללקט את המוצרים והמצרכים שהזמנת. במקרה זה ישקף החשבון לתשלום את השינויים שביצעת. מרגע שהחל תהליך הליקוט, לא ניתן לשנות את פרטי הזמנתך או לבטלה.
 
יז. קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמערכת המסחר הינם של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובמערכת המסחר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני ספקים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע").

הכניסה לאתר וכל שימוש בו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

יח.    תכני ספקים

כאמור, בין השאר, משמש האתר שער כניסה למערכת המסחר, אשר במסגרתה יפרסמו הספקים ו/או המשקיעים תוכן ומידע בקשר עם השירותים וחשבוניות ובכללם מחירים ועוד ("מידע משתמשים"). בכפוף להוראות כל דין, כל מידע המשתמשים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש אשר העלה מידע זה לאתר או שסיפק מידע לחברה על מנת שהמידע יועלה לאתר.

החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על מידע המשתמשים, המצגים והתחייבויות המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי המשתמשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים והמשתמשים. המידע נמסר "As-Is" וכפוף לטעות אנוש בהקלדתו ולכן לפני כל הסתמכות עליו – חלה חובת הבדיקה על המשתמש במידע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, מטעים, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר.

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

הגולש מבין כי מידע המשתמשים אינו באחריות העסק וכי אם החליט הגולש להסתמך על מידע המשתמשים, הוא עושה זאת על אחריותו. הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני המשתמשים המועלים, מוזנים ו/או המופיעים באתר, לרבות מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של מי מהמשתמשים.

יט. מידע שיווקי

האתר כולל מידע שיווקי של העסק. ועשוי לכלול פרסום של דעות, חדשות, מחקרים, ניתוחים ואם וככל שהובא, הוא מובא לצורך מטרות שיווקיות בלבד ואינו מובא לשם תמיכה, שיכנוע או הצעה כלשהי. מוצע לגולשים ולמשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני ההחלטה האם להשתמש במערכת המסחר וכיצד לסחור בה. המידע המובא באתר ו/או במערכת המסחר לא ייחשב כהצעה לסחור או לבצע עסקה. החברה  לא תהא אחראית לכול הפסד או נזק אשר ייגרם למי מהמשתמשים עקב השימוש במערכת המסחר.

המידע המובא באתר כפוף לשינויים ועדכונים בכול זמן. על אף שהחברה עושה מאמצים להבטיח את דיוק ונכונות המידע, החברה אינה מבטיחה כי אכן המידע הינו מדויק ונכון. החברה מפרסמת את המידע כפי שהוא וללא התחייבות.

כ. מידע מסחרי

פרסום תכנים, מצגים והתחייבויות, מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה או מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן.

החברה לא תבדוק את התכנים, מצגים והתחייבויות במודעות המפורסמות והמופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד כל מידע לגביו יימסר לה על ידי גולש כי התגלה כלא אמין וכן של כל פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

כא.   הצהרת הגולשים

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.

עם סיום ביצוע ההזמנה – עליך "לצאת" בצורה מסודרת מחלון ההזמנות על מנת שמשתמש מקרי לא יוכל לעשות שימוש בנתוניך האישיים או נתוני ההזמנה שלך. 

הינך מסכים כי החברה תהא רשאית למסור פרטים בדבר זהות גולש ככל שתידרש לעשות זאת על פי כל דין.   

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

כי הוא בן למעלה מגיל 18 ובעל כשירות משפטית להתקשר בהסכם וכי הגולש הסכים לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

לעשות שימוש באתר אך ורק בדרך מקובלת ועל פי כל דין ולא לעשות שימוש באתר ובשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה כלשהי האסורים עפ"י כל דין;

לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - ייחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש שיגרום במעשה או במחדל לנזק כלשהו לחברה ו/או לגורם כלשהו במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

כב. הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בגין איחור במועד אספקה או בגין אספקה של מוצרים מקולקלים או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נבע מרשלנות של החברה, ובכל מקרה הפיצוי לו יהיה זכאי הלקוח ו/או צד ג', לא יעלה על מחיר המוצר הפגום.

החברה לא תהיה אחראית לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר עם מוצרים שנרכשו באתר החברה ואשר סופקו לחברה על ידי היצרן, המשווק או היבואן שלהם, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח או המשתמש באתר.

השימוש באינטרנט כסביבת עבודה חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי הבנק או למערכת מהמערכות או הונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך עצם השימוש בסביבת עבודה זו מהווה הכרה בכך שאין אפשרות ליצירת הגנה מוחלטת וקיים סיכון מובנה בכך שעלולים להיגרם נזקים ו/או הפסדים, ישירים ו/או עקיפים מעצם השימוש בסביבת העבודה, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע שמועבר ו/או מוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב.

אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, לרבות ספקי תקשורת, תשתית וכד' והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור.

החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש, לרבות למצגים ו/או להתחייבויות כלשהן של מי מבין "הספקים", "המשקיעים" או "הלקוחות" ו/או המוכרים הפוטנציאלים, לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים, למכירתם, לתנאי הספקתם ולהתאמתם לדרישות ולתקנים, לחומר פרסום ולדפי מידע הקשורים בהם, אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים לרבות באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות ולרבות מקבלת או דחיית תכנים המוצעים ע"י מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים.

החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מצג והתחייבות, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והמשתמשים יתקשרו בינם ובינן עצמם ו/או עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים בינם ובין עצמם ו/או לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש ו/או משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה או מי ממועסקיה.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, מצג והתחייבות, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

למען הסר כל ספק, אין כל ערובה להצלחת עסקה ואין כל ביטחון בביצוע השקעה כלשהי באמצעות האתר והפלטפורמה והגולש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק או הפסד כלשהו בגין השימוש באתר, בפלטפורמה ובמערכת.

כג.    ניתוק, הפסקה ושינויים

החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

כד. פרטיות ואבטחת מידע

מערכת האתר שומרת על פרטיות המשתמשים והפרטים הרלבנטיים מפורטים במסמך "מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע", המפורט בנפרד ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הסכמתך כאמור לעיל בקשר עם משלוח דיוור ופרסום מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.
אין תנאי שירות לחנות זו